Yardıma mı ihtiyacınız var?

08503048041
Kişisel verilerin korunması

Kişisel verilerin korunması

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Veri nedir?
KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi Kişisel Veri ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade eder. Bu aydınlatma metni kapsamında kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

İşbu aydınlatma metni ile, sunduğumuz web tasarımı ve web tabanlı uygulama hizmetleri kapsamında edinilen kişisel verilerinizi nasıl işlendiği (ne tür kişisel verilerinizi topladığımız, nasıl topladığımız, nasıl kullandığımız, nasıl koruduğumuz, nasıl aktardığımız, nasıl silineceği v.b.) hususunda bilgi aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
Divpi tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır;

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme
6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek, imha edilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği?
6698 sayılı KVKK uyarınca, Divpi  ile  paylaştığınız kişisel verileriniz; çağrı merkezi, internet sitesi,  anket, sosyal sorumluluk, yarışma gibi sosyal medya uygulamaları ve çeşitli yöntemler ve mecralar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek toplanmaktadır. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “Kişisel Verilerin İşlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?
İşlediğimiz kişisel verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir;

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Tarafınıza sunulan ya da sunulacak web tabanlı hizmetlere bağlı olarak muhteviyatı değişiklik göstermekle birlikte aşağıda belirtilen amaçlar için topladığımız kişisel verileriniz şu şekildedir;
Web tasarımı ve web tabanlı uygulama hizmetleri esnasında elde edilen verileriniz başta olmak üzere ad-soyadı, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası, cinsiyet, telefon numarası, e-mail adresi,  posta adresi, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz, call center aracılığı ile iletişime geçilmesi halinde ses kaydınız, Divpi hizmet ofisimizde güvenlik kapsamında yer alan kamera sistemi görüntüleri, ile muhtelif mecralar ile paylaştığımız özel nitelikteki ve genel nitelikteki her türlü kişisel verilerinizdir.
Ayrıca belirtmek isteriz ki; Divpi online hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, düzenlediğimiz eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Paylaştığınız hem özel nitelikteki kişisel veriler hem de genel nitelikteki kişisel veriler;
• Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
• İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
• İlgili mevzuat uyarında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Divpi veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
• Divpi iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,
• Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme,
• Suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
• Sunulan hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması;
• Kimliğinizin doğrulanması,
• Divpi ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit edilmesi, anlaşmalı kurumlar ile sunulan hizmetlerin finansmanı kapsamında talep ettikleri bilgilerin paylaşılması,
• Hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
• Müşteri memnuniyetin ölçülmesi ve müşteri memnuniyetinin geliştirilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizi Divpi bünyesinde ve/veya sözleşmeli kuruluşlar bünyesinde bulunan fiziki arşiv ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verilerinizi işleme süremiz nedir?
Kişisel verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar
Kişisel verilerinizi ilgili kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, savcılık makamları, mahkemeler, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, denetçiler; danışmanlar; avukatlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları
6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca tarafımıza başvurarak,
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi sitemizdeki başvuru formunu doldurarak, bu başvuru formunda belirtilen (Tepecik Mah. Feridun Özbay Cd. Ekşiler İş Merkezi Kat:6 No:72 İzmit / Kocaeli) adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@divpi.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

E-posta: info@divpi.com
Telefon: +90 850 304 80 41

Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsiz olup, kanunun 13.maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret şirketimiz tarafından alınacaktır.

Veri sahibi başvuru formu